Czy czy adwokatowi wolno kłamać?

Adwokat wykonując usługi prawne, robi wiele czynności połączonych z obsługą prawną swoich klientów. Czynnością, która zwykle kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako pełnomocnik w sądzie. Dzięki temu adwokat ma prawo występować w imieniu swojego klienta przed sądami każdej instancji a także orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Motywem postępowania sądowego jest zidentyfikowanie faktów sprawy, to oznacza tego, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. Wyjątkowo istotne jest poznanie wydarzeń albo postępowań, z którymi regulacje prawne łączą określone rezultaty prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy postępowania winni składać zeznania autentyczne, tj. udzielać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych wiadomości. W swojej istocie instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, ale obowiązek działania jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na podstawie przepisów prawa oraz zasad etyki adwokackiej należy stwierdzić, iż adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego uprawnienia nie przyznaje mu jakakolwiek ustawa.

Czy jeśli Petent kłamie adwokat może zrezygnować z obrony?

Zawsze, kiedy adwokat zauważy, że jego petent zataja coś w konkretnej sprawie i skutkiem tego chce okłamać sąd, ma prawo odstąpić i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Uczciwi adwokaci, którzy cenią swoją pracę i chcą zostać w porządku według prawa, niejednokrotnie decydują się na taki krok. Niestety w obecnych czasach sytuacje, w których klienci próbują coś zataić przydarzają się niezwykle często. Niewątpliwie powinnością adwokata jest bronienie winnego, lecz przy zachowaniu pewnych reguł. Adwokat w takiej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie całkowitego jej usunięcia.

Co może grozić adwokatowi za kłamanie?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do swobody słowa oraz pisma, lecz w zakresie prawa a także rzeczowej potrzeby. Jeśli przekroczy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka i orzecznictwo zgodnie twierdzą, iż obrońca nie powinien kłamać w interesie własnego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, regułami etyki bądź godności zawodu lub za pogwałcenie swoich obowiązków zawodowych.
Rodzaje kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za szerzenie kłamstwa to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara pieniężna,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność sprawowania zawodu adwokata to niezmiernie istotny aspekt, wobec tego adwokatowi zakazuje się kłamać a za pogwałcenie tej zasady może ponieść duże konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy